หน้าแรก >โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร
 

นายสัญญา กระจ่างศรี (บ.3)
(ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 22)
   
งานตรวจสอบ งานใบอนุญาต งานคุ้มครอง งานอำนวยการ
       
หัวหน้างาน หัวหน้างาน หัวหน้างาน หัวหน้างาน


นายสุพัฒน์ ทวีพันธ์
(นักวิชาการตรวจสอบ
และปฏิบัติการปฏิบัติการระดับสูง)

 


นายสิทธิโชค สุทธิเดช
(นักวิชาการตรวจสอบ
และปฏิบัติการปฏิบัติการระดับสูง)

 


นายประเสริฐ เหมือนคิด
(นักวิชาการตรวจสอบ
และปฏิบัติการปฏิบัติการระดับสูง)

 


นางวราภรณ์ กมลภากรณ์
(นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการระดับสูง) 

 

     

นายสมฤทธิ์ มีสุข
(นักวิชาการตรวจสอบ
และปฏิบัติการปฏิบัติการระดับสูง)

 

นางสาวภัทรพร สุนทรแย้ม
(นักวิชาการนโยบาย
และแผน
ปฏิบัติการระดับกลาง)

นางสาวดารุณี กองทอง
(นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการระดับสูง)
       

นายจิระพงษ์ วรรณสุทธิ์
(นักวิชาการตรวจสอบ
และปฏิบัติการปฏิบัติการระดับสูง)
 
นางสาววันนา อเนกา
(ลูกจ้าง)

นายสุพิน หมุ่ยโท
(เจ้าหน้าที่สนับสนุนทั่วไป
ปฏิบัติการระดับกลาง)
       

นายกิจจา วรรณสุทธิ์
(นักวิชาการตรวจสอบ
และปฏิบัติการปฏิบัติการระดับกลาง)
   
นายประยงค์ พูลทอง
(ลูกจ้าง)
     
นายคฑาวุธ มาพงษ์
(บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานฯ)
       
       
       
       
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 22 (อุบลราชธานี)
550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000    email : mtr_ub@nbtc.go.th    โทร :  045-311470 - 3  โทรสาร 045-314024